آبله

آبله
محمد بن سيرين گويد:
آبله درخواب زيان مال بود.
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود:
اول: زيادتي مال،
دوم: زن خواهد،
سوم: پسرش آيد،(از سفر يا سربازي يا جاي دور)
چهارم: حاجت روا شدن،
پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، چون آبله سفيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب، بيانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏شويد و نمى‏توانيد كارها و طرح‏هاى خود را عملى كنيد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream