آبگير

Advertisements

آبگير
لوک اويتنهاو مي گويد :
آبگير : مراقب خودتان باشيد

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبگير نشانهء آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*