آب بيني

آب بيني
حضرت دانيال گويد:
آب بيني، دليل بر فرزند كند.
اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد
اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم برهد. اگر بيمار بود، شفا يابد.

محمد بن سيرين گويد:
آب بيني در خواب فرزند بود،
اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد.
اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد.
اگر بيند كه آب بيني بر زن خويش افتاد، دليل كند كه زن او آبستن گردد، وليكن فرزند را بيفكند
اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد.
اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند،
اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.
اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود.
اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد
اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.

English
Dream interpretation by Ibne serin
Nasal mucus: (Blowing one’s nose; Snot) In a dream, nasal mucus means a son or a daughter. To blow one’s nose in someone’s house in a dream means marrying someone from that family, or betraying the house master by having a secret affair with his wife. If a mother blows her nose in a dream, it means that she will wean her child. If the wife of such a friend wipes the nasal mucus of her husband’s guest in a dream, it means that she will betray her husband and carry the child of his friend. If one blows his nose in a dream, it also means paying a debt, or it could mean rewarding someone for a favor. Blowing one’s nose and using someone’s bed sheet in a dream means betraying him with his wife. Blowing one’s nose in someone’s handkerchief in a dream means betraying him with his house servant. Clearing one’s nose from a nasal congestion in a dream means dispelling distress. Wiping and washing someone else’s nose in a dream means concealing his secret life in front of his wife. Eating one’s nasal mucus in a dream means cheating one’s son in his money. A congested nose in a dream represents a pregnant wife. If a beast or a bird comes out of one’s nose when he sneezes or blows his nose in a dream, it means that he will beget a son from a secret affair with a servant or an employee. If a sable comes out of one’s nose in a dream, it means that he will beget a son who will grow to become a thief. If a pigeon comes out of his nose in the dream, it means that he will beget a girl that will grow to be insane. Blowing one’s nose and using one’s own shirt in a dream means committing adultery with a sacrosanct member of his own family or a blood relation. If one sees his nose gloppy with mucus in a dream, it means that his fecundity and sexual appetite will bring him many children. Nasal mucus in a dream also means an illness, a cold, charity or a will. (Also see Phlegm)

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream