آب دهان

آب دهان
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال نباشد
اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گويد
اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي.
اگر آب دهان به زمين افكند، دليل كه ضياع خرد.
اگر آب دهان به ديوار افكند، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر آب دهان گرم بود، دليل درازي عمر است،
اگر سرد بود، دليل مرگ است،
اگر سياه بود غم و اندوه است،
اگر آب دهان زرد بود دليل بيماري است.
اگرآب دهان خشك بود دليل درويشي است
اگر لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد، بي آن كه جامه را بيالايد، عملي است كه بگويد،
اگر لعاب خون باشد، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد.
اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند، دليل كه از بيماري شفا يابد.
اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت، مال خود بر عيال هزينه كند.

جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند.
اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن كار خودتان است.
اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى‏اندازيد، نشانه‏ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‏گيرد.

1 Comment

  1. مسعود03-11-2017

    با سلام و خسته نباشید من مردی 61 ساله هستم و از همسرم جدا شده ام و دوبچه بزرگ دارم که ازدواج کرده اند یکی پسر دیگری دختر و زن سابقیم بچه هایم را تحریک کرده وبا من رفت وآمد نمیکند چند شب پیش خواب دیدم که پسرم از من طناب خواست وقتی طناب را به او دادم گفت که کم است در عینی که میخواستم طنابی دیگر برایش بیاورم او به من گفت که همسرم خیلی جسارت نموده و یک حرف های بدی میزند بهد یک دفعه شروع کرده با عرض معذرت تف بر روی سینه مادرش انداختن و من به او اعتراض کردم که این کار را نکن ولی او ادامه داد خواهشمند اگر تعبیر این خواب را میدانید به جمیل من ارسال نمایید متشکر میشوم

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream