آب شدن

Advertisements

آب شدن
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد تكه‏اى يخ آب مى‏شود، علامت آن است كه امرى باعث نگرانى و تشويش شما مى‏شود. ولى به زودى برايتان سود زيادى را به دنبال خواهد آورد.
اگر ببينيد كه پس از يخبندانى سخت و طولانى يخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است كه در شرايطى بسيار مساعد زندگى خواهيد كرد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب چيزي در حال آب شدن : با مشكلات غير منتظره مواجه ميشويد
غذاهاي يخ زده به آرامي آب ميشوند : يك خطري در نزديكي شما پنهان شده .
يخ آب ميشود : دوستان يك بازي زشت با شما خواهند كرد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*