آب و هوا

آب و هوا
محمدبن سيرين گويد:
اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت بر اتفاق هاي ناگوار براي بينندة خواب دارد .
اگر در خواب احساس كنيد ، در هوايي سرد بسر مي بريد ، معنايش اين است كه در امور كار و روابط خانوادگي دجار اخلال و اختلاف خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطو بت هوا قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه خوش بيني شما نسبت به آينده درست نخواهد بو د ، و بدبختي به شما رو خواهد آورد .
اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه آينده روشن و خوبى نخواهيد داشت و بدبختى به شما روى مى‏آورد. تنفس در هواى گرم، علامت آن است كه به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، رنج خواهيد برد. ديدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است كه بيننده‏ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
آب و هواي خوب : امنيت در همه امور
آب و هواي بد : خبرهاي نا خوشايند
باد شديد : يك رفاقت بزرگ
آب و هواي طوفاني : دشمنان بدنبال شكست شما هستند.
آب وهواي باراني : خبري دريافت خواهيد كرد كه شما را غمگين ميكند.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream