آتشفشان

Advertisements

آتشفشان
ديدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است كه با كساني مخالفت مي كنيد كه شهرت شما را به عنوان شهروندي درستكار و خوش برخورد ، زير سؤال مي برند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*