آتش افروختن

آتش افروختن
محمد بن سيرين گويد:
آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزيان بود.
اگر بيند كه آتش برافروخت تا گرم شود، ياكسي ديگر بدان گرم شود، دليل كه چيزي طلب کند كه از آن منفعت يابد
اگر بيند كه بي فايده آتشي برافروخت، دليل كند كه بي سبب جنگ و خصومت كند
اگر بيند كه آتشي برافروخت تا چيزي بريان كند، دليل كه كاري پيش گيرد به سبب غيبت مردمان، تا طلب حال كسي كند.اگر بيند كه از آن بريان بخورد، دليل كند كه به قدر آن، روزي به وي رسد، با غم و اندوه.
اگر بيند كه به زير ديگر آتش مي افروخت، و در ديگ گوشت بود يا چيزي ديگر، دليل كه كاري بسازد كه از آن كار كدبانوي خانه را منفعت رسد.
اگر بيند كه در آن ديگ هيچ طعام نبود، دليل كند كه از آن كار او را غم و اندوه بود.
اگر بيند كه آتشي برافروخت حلوا پزد، دليل كه او را سخني نيكو گويند.
اگر بيند كه آتشي برافروخت از براي روشنائي، دليل كند كه كاري را به حجت و برهان روشن گرداند

.ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در جايگاهي آتشي برافروخت تااهل آن جايگاه را بسوزاند، دليل بود كه اهل آن موضع راغيبت كند و بدي گويد.
اگر بيند آتش را در تنور يادر آتش دان همي افروخت بي آن كه طعام پزد، دليل كند كه بامردي از خويشان و يا اهل بيت، او جنگ و خصومت افتد.ودولتش افزون شود
اگر بيند كه خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خويش، و آن آتش برنمي افروخت و روشنائي نمي داد، دليل كند كه از علم خويش برخورداري يابد.اگر اين كس پادشاه بود، عز و جاه و دولتش افزون گردد،
اگر بيند آن آتش كه افروخت بمرد، دليل كند كه هلاك گردد.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه در بيابان آتش مي افروخت كه مردمان از نور آن آتش راه مي يافتند، و هر كس به موضع و مقام خويش مي رفتند، دليل كند كه از علم و حكمت او بهره يابند و راه راست گيرند.
اگر بيند كه آن آتش فرو مي رود و نور او زايل مي گردد، دليل كند كه احوالش متغير باشد و از دنيا رحلت كند و اگر بيند كه آن آتش در بيابان افروخت، نه به راه راست، دليل كه علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
اگر بيند كه آتشي در موضعي برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دليل كه خريد و فروخت به نفاق كند و مالش حرام بود.
اگر بيند كه از خانه همسايه آتش همي برد، دليل كند كه مالي حرام بدو رسد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream