آتش بازي

Advertisements

آتش بازي
لوک اويتنهاو مي گويد :
تماشاي آن :به جشني دعوت خواهيد شد
آتش بازي کردن : در يک بازي در فضاي باز شرکت خواهيد کرد

آنلي بيتون مى‏گويد:
آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.
اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.

اچ ميلر مى‏گويد:
ديدن آتش دليل فريب خوردن و نااميد شدن است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك آتش بازي : يك بچه به زودي بدنيا مي آيد.
يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : ديوانگيهاي شما برايتان ايجاد دردسر ميكند.
يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : شادي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*