آتش سوزي

آتش سوزي
اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

. .

One comment

  1. شرمين نصرالدين محمد امين

    من در خواب ديدم كه داشتم از يك درخت بي شاخ وبرگ بالا ميرفتم وباد به مزد ولرزيد من ميترسيدم كه بشكند ومن هم با ان بيفتم ولي من به بالا رسيدم بعد درخت وشكست وافتاد . من ه جاي بلنو وامني رسيدم من به دوستم گه شيلان بود كفتم چاي درست كنم وقوري را گذاشتم روي اتش وديدم كه مادرم ان اتيش را درست كرده من بهش گفتم اين چوپها خيلي زيادن برااي چايي درست كردن وا و يك تكه بزرگ از انرا بيرون كشيد وقوري من جوشيد ومن گفتم خوب شد كارم تموم شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*