آدرس

آدرس
لوک اويتنهاو مي گويد :
آدرس رابا صداي بلند خواندن: تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت
آدرس را روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد
بدنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان
به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد.
اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي بدنبال آن است .
يك آدرس مربوط به كار : شانس و شادي يك آدرس را روي يك نامه عاشقانه مينويسيد:خبرهاي خوش

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*