آدم حقه باز

Advertisements

آدم حقه باز
اگر در خواب ببينيد كه با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشيد، معنى آن اين است كه شما مى‏ترسيد كه در راه از بقيه عقب‏تر باشيد. پس به راهتان ادامه دهيد، اما با كمى احتياط و مراقب باشيد نقشه‏هايتان را با دقت بيشترى عملى كنيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*