آدم مست

Advertisements

آدم مست
هانس كورت مى‏گويد:
ديدن آدم مست در خواب، نشانهء اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادى دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است.
اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد، اوقات خوبى خواهيد داشت ولى اين خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند
اگر مردم را مست ديدى، بدانيد كه شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هايى را داريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*