آدم و حوا

آدم و حوا
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‏اى در زندگى شما رخ مى‏دهد.
اگر ببينيد حوا با مار صحبت مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب مى‏رسانند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه اي برايتان رخ خواهد داد و شما را براي رسيدن بر موفقيت نااميد خواهد ساخت .
ديدن آب و حوا در بهشت ، در حالي كه آدم پوششي از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان است و ماري رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خيانت و بي وفايي ، هر دو دست به دست هم مي دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .
اگر خواب ببينيد حوا با مار گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه زناني فريبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زيان مي رسانند .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب آدم و حوا : خوشبختي
شما با آدم حرف مي زنيد : خواسته هاي شما برآورده ميشود .
با حوا حرف ميزنيد : نا كامي در عشق و احساسات
يك زن خواب آدم را ببيند : او بچه دار خواهد شد
يك مرد خواب حوا را ببيند: او يك مهماني فاميلي برگذار ميكند
يك دختر جوان خواب آدم را ببيند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .
يك پسر جوان خواب حوا را ببيند: شغل جديدي پيدا مي كند .
خواب ببينيد كه حوا هستيد : پول و خوشبختي

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream