آراستن

آراستن
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد براي جشن جايي را با گلهاي رنگارنگ مي آراييد ، نشانة تغييرات و فراز و نشيبهاي مطلوب و خوشايند در زندگي است . اگر فردي جوان چنين خوابي ببيند ، دلالت بر تفريحات دسته جمعي و مطالعة‌پر ثمر دارد .
اگر خواب ببينيد قبر يا تابوتي با گلهاي سفيد آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهيد يافت .
اگر در خواب ديدى كه مكانى را بسيار آراسته كرده‏ايد و يا در حال آراستن آن جا هستيد، نشانگر آن است كه شما فراز و نشيب‏هاى مطلوب و خوشحال‏كننده‏اى در زندگى خود خواهيد داشت. اما اگر فرد جوانى چنين خوابى را ببيند، دليل بر آن دارد كه يك گردش دسته جمعى و بسيار شادى را در پيش خواهد داشت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream