آرامش

Advertisements

آرامش
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما درآرامش هستيد : بدبختي در كمين است.
شمااز ديگران ميخواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شد .
اشخاصي كه در جنگ هستند آرام ميكنيد : با دوستانتان درآرامش خواهيد بود.
بچه ها را آرام ميكنيد : خوشبختي
از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد :آينده شما روشن خواهد بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*