آرايشگاه

آرايشگاه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت .
اگر دختري خواب آرايشگاه ببيند ، علامت آن است كه بر ثروت او اندگي افزوده خواهد شد .
آرايشگر
ديدن آرايشگر در خواب ، براي يك زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .
اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .
ديدن آرايشگاه در خواب، نشانگر آن است كه اگر كمى دقت و تلاش كنيد، پيروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصيب شما خواهد شد.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد، دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهيد شد.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
به آرايشگاه ميرويد : در حال حاضر موفق نيستيد ولي در آينده به سبب كاري كه ميكنيد به موفقيت و شهرت ميرسيد .
با يك دوست به آرايشگاه ميرويد : دوستان به شما حسد ميبرند .
فقط به موهايتان مدل ميدهيد : به سفر خواهيد رفت.
موهايتان را طلايي ميكنيد : از كارهايتان پشيمان خواهيد شد
موهاينان را سياه ميكنيد : يك راز كشف ميشود .
موهاينان را حنايي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد .
موهايتان را بلوطي ميكنيد : موفقيت شما به تاخير مي افتد
رنگ موهايتان را از بين ميبريد ( دكلره ميكنيد ) : درآمد بسيار خوبي خواهيد داشت .
دخترتان را به آرايشگاه مي بريد : خبرهاي خوش از راه دور
سلماني براي شما يك كلاه گيس ميسازد : يك خطر در نزديكي شماست.
شما آرايشگر هستيد : موفقيت بزرگي نصيبتان ميشود.
موهايتان را بوسيله آرايشگر كوتاه مي كنيد :در معامله اي سودهاي بزرگ نصيبتان ميشود.
آرايشگر ريشتان را مي تراشد : ضرر مالي

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream