آرد غلات

Advertisements

آرد غلات
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشيد، بيانگر آن است كه در زندگى، ثروت و مال و منال زيادى به دست خواهيد آوريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*