آرد

آرد
دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.

حضرت دانيال گويد:
اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا كه اميد ندارد.

محمد بن سيرين گويد:
آرد جو ، به تاويل درستي دين بود،
آرد گندم، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود،
آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود.

جابرمغربي گويد:
آرد فروش به خواب ديدن، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بى‏رنج بدو رسد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختيهاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .
آرنج
1ـ ديدن آرنج خود درخواب ،علامت آن است كه درمقابل انجام دادن كارهايي دشوار،پول اندكي دريافت مي كنيد.
2ـ اگر دختري آرنج خود را درخواب ببيند،نشانه آن است كه مي تواند از فرصتهايي مطلوب براي ازدواج با فردي ثروتمند،سود بجويد. اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالي
شما آرد داريد : فراواني
با آرد آشپزي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد.
آرد را ميسوزانيد: خطر درپيش است .
با آرد شيرنيي مي پزيد :يك زندگي خوشبخت در آينده
در قسمت آرد سازي كار مي كنيد : بي گدار به آب نزنيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream