آرزو

Advertisements

آرزو
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد.
ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل
دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما
آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني
چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي و خجالت.
آرزوي داشتن مال ديگران را داريد : مراقب باشيد كه بواسطه حوادثي كه رخ خواهند داد آسيب نبينيد
يك زن آرزوي داشتن بچه دارد : ديگران با او مهربان نيستند
شما آرزوي داشتن پول داريد : در كارهايتان با شكست مواجه ميشويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*