آرنج

Advertisements

آرنج
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آرنج در خواب، بدين معنى است كه شما كارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهيد ولى در مقابل، دستمزد كمى دريافت مى‏كنيد.
اگر دخترى در خواب آرنج خود را رويت كند، دليل آن بود كه با فردى ثروتمند و بسيار متشخص ازدواج خواهد كرد.
اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
آرنجهاي قشنگي داريد : ايام خوش نزديك مي شود
آرنجتان كثيف است : به فلاكت مي افتيد .
آرنجتان درد ميكند : مشكلات بسيار
بچه ها از درد آرنج مي نالند : بسيار در كارهايتان محتاط باشيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*