ابراز علاقه

Advertisements

ابراز علاقه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك زن متشخص به شما ابراز علاقه ميكند :حقارت و شرمساري
يك سياستمدار يا تاجر به شما ابراز علاقه ميكند :نتايج عالي در كارها
يك شخصيت مهم به شما ابراز علاقه ميكند: احترام و امتياز
دوستان به شما ابراز علاقه ميكند : ناراحتي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*