ابريشم

ابريشم
محمد بن سيرين گويد:
ابريشم در خواب چون بيند، دليل است بر منفعت. اگر زرد بود، دليل بيماري بود، ديدن ابريشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بيند كه ابريشم او ضايع شد، دليل زيان بود. اگر ابريشم سفيد بيند، دليل است بر منفعت و ديدن جامه ابريشم به خواب، مردان را دليل كراهت بود و زنان را نيكو.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ابريشم در خواب خوب است معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر است تا ديدن ابريشم خام. لباس ابريشمي همان طور که در زنان به زيبايي و شکوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب است. اگر يک مرد ببيند که لباس ابريشمي پوشيده کراهت دارد و گوياي اين است که بي حرمت مي شود و به ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند. داشتن توده ابريشم انبوهي مال است و کلا داشتن ابريشم سود مي تواند باشد. حال اگر اين ابريشم زرد باشد بيماري است. قرمز و سفيد فرج و خجستگي است. اگر کسي لباس ابريشمي به شما هديه کند زني سر راهتان قرار مي گيرد و چنان چه هديه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودي به ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد. عاريه گرفتن لباس ابريشمين درخواب کراهت دارد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ پوشيدن لباس ابريشمي در خواب ، علامت آن است كه با افراد بيگانه روابط دوستانه برقرار خواهيد كرد و به آرزوهاي بلند خود دست خواهيد يافت.

2ـ اگر دختري پارچة ابريشم قديمي در خواب ببيند ، نشانة آن است كه نسبت به اجداد خود غرور خاصي خواهد داشت ، مردي پروتمند ولي مسن از او خواستگاري خواهد كرد.

3ـ ديدن ابريشم كثيف و پاره در خواب نشانة آن است كه احترام آبا و اجدادي خود را به منجلاب رسوايي خواهيد كشاند.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن ابريشم در خواب، به معنى اين است كه در زندگى به رفاه و خوشبختى كامل مى‏رسيد. اگر ديديد كه ابريشم توليد مى‏كنيد، بيانگر اين است كه دوستان شما در كارها، بسيار به شما كمك خواهند كرد و بسيار هم باوفا خواهند بود. ديدن ابريشم مصنوعى در خواب، علامت آن است كه شما در كارهايتان بسيار خوش شانس مى‏باشيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream