ابزار کار

Advertisements

ابزار کار
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب تعداد زيادي ابراز كار : ثروت
به شما ابراز كار اهدا ميكنند : بعضي ها به خاطر شما كارهاي بسياري انجام خواهند داد.
ابزار كار ميخريد : تغييرات مهم
ابزار كار مي فروشيد : پول به دستتان مي آبد
ابزار كار مكانيكي : يك هديه دريافت مي كنيد
ابزار نجاري : يك زن به شما پيشنهادي ميكند
ابزار ماهيگيري : شكست در كار
ابزارجراحي : رنج
ابزار موسيقي : خوشبختي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*