ابزار

Advertisements

ابزار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن هر ابزاري در خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختي براي انجام كاري است.
2ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماري سخت يكي از

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*