اتاق پذيرايي

Advertisements

اتاق پذيرايي
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خود را در يك اتاق پذيرايي مي بينيد : يك كارسخت در انتظار شماست.
در اتاق پذيرايي يك زن زيبا هستيد : از يارتان جدا خواهيد شد .
در اتاق پذيرايي يك زن زشت و بد هيبت هستيد : مشاجره
خواب ببينيد كه در اتاق پذيرايي معاشقه ميكنيد : مورد آزار و مواخذه قرار خواهيد گرفت .
يك اتاق پذيرايي را مرتب ميكنيد : نتايج عالي درامور عشقي
يك اتاق پذيرايي پر از اشياءكمياب : ناراحتي و نا اميدي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*