اتاق

اتاق
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در خواب خود مي بينيد و به آن وارد مي شويد بزرگ و باشکوه باشد براي بيننده خواب توانگري و فرح و انبساط پيش مي آيد و اگر محقر و کوچک و فقيرانه باشد دنيا بر او تنگ مي شود . اتاق تنگ و تاريک و غور، تجسمي است از تنگي خلق و ناتواني اخلاقي. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آينده اي روشن است براي بيننده خواب. اتاقي که درهاي فراوان دارد فراخي روزي است و گشادگي امور.

لوک اويتنهاو مي گويد :
اتاق : نيات بد
اتاق زيبا : پيروزمندي
اتاق فقيرانه : توقعات بيجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتي خود باشيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب اتاقى ديديد، به اين معنا است كه مدت اندكى در خانه‏ى فعلى خود، خواهيد ماند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream