اتومبيل

اتومبيل
عبدوس گويد:
ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد
فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.
فرويد عقيده دارد :
اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

مولف گويد :
با اينکه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اکثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي کنند ولي هنوز يک وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد
خريدن اتومبيل بزرگي و عزت و جاه
مسافرت با اتومبيل غم واندوه
کار کردن با اتومبيل بدست آوردن سود زياد
تصادف با اتومبيل گرفتاري ومشکل بزرگ
اگر ماشين او زير خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بيرون کشيد نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت

محمدبن سيرين گويد:
اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گردونه بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولايت وفرمانروايي.
سوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگي.
پنجم: هيبت.
ششم: خرمي (شادماني و سرور).
هفتم: رفعت.
هشتم: اساني كارها.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد مشغول رانندگي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگي خود تغييري مي دهيد و اين تغيير باعث نشاط و خوشحالي شما مي شود.

2ـ اگر خواب ببينيد هنگام رانندگي ، ماشين شما خراب و متوقف مي شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذراني به آن حدي كه شما انتظار داريد ، ادامه نمي يابد.

3ـ اگر خواب ببينيد از مقابل ماشيني كه در حال حركت است فرار مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به درستي از رقابت و هم چشمي پرهيز مي كنيد.

4ـ اگر زن جواني خواب ببيند به جستجوي اتومبيلي مي گردد ، دلالت بر آن دارد كه براي جلب حمايت فردي تلاش مي كند ، اما موفق به جلب حمايت او نمي شود.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه با كسى در اتومبيل همسفر شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب اتومبيلى خريديد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناى آن است كه صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك اتومبيل : خبرهاي با عجله فراوان براي شما فرستاده ميشود .
شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت ميكنيد.
به تنهايي رانندگي ميكنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صجبتهايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد.
با معشوقتان در اتومبيل هستيد: بايد بيشتر بر هوسهايتان غلبه كنيد.
با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد: نقطه ضعفهاي شما نمايان ميشود.
به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد: از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .
يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول
اتومبيل واژگون ميشود ولي شما جان سالم بدر ميبريد : از رقيب بپرهيزيد.
به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي به يك راز پي ميبريد.
به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : به واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream