اثاث منزل

Advertisements

اثاث منزل

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشايند است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
اثاثيه زيبا : درآمد مالي شما كافي خواهد بود.
اثاثيه معمولي : شما به طبقه متوسط تعلق داريد.
يك زن ثروتمند اثاثيه زيبا دارد : او مرتكب ديوانگي خواهد شد .
يك شخص از طبقه متوسط خواب اثاثيه زيبا ببيند : شانس بزرگ در عشق.

يك كارمند دفتري خواب اثاثيه منزل ببيند : موفقيت مالي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*