اجاق

Advertisements

اجاق
ديدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‏ى خوشبختى است. ديدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهايى است. اگر در خواب احساس كرديد كه اجاق داغ است، بدين معنا است كه زندگى شاد و روابطى خوب با ديگران خواهيد داشت. اگر در خواب ديديد كه مشغول روشن كردن اجاق هستيد و شعله خوب مى‏سوزد، نشانه‏ى آن است كه اوقات دلنشين در انتظار خانواده‏تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*