اجبار به زور

Advertisements

اجبار به زور
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
كسي را مجبور به انجام كاري ميكنيد : ديگران بر شما نفوذ دارند .
ديگران را به زور مجبور ميكنيد : اميدهاي شما برآورده ميشود .
يك زنداني را مجبور به كاري ميكنيد : نا اميدي و رنج
يك صندوق را به زور باز ميكنيد : يك گاو صندوق خواهيد خريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*