احترام

Advertisements

احترام
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
به شما احترام مي گذارند : زندگي شما مملو از شادي ميشود.
شما احترامتان را از دست ميدهيد : يكي از دوستانتان ميميرد .
به اشخاص ديگر احترام ميگذارند : ضرر مالي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*