احتياج

Advertisements

احتياج
ليلا برايت مى‏گويد:
احساس نياز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما محتاج هستيد : بدبختي
شما احتياج به دكتر داريد : پول به دستتان ميرسد .
احتياج به پرستار داريد : كارهاي سودمند .
احتياج به خدمتكار داريد : كارهايتان با مخالفت ديگران مواجه خواهند شد .
محتاج به عشق هستيد : يك شراكت از هم پاشيده ميشود.
احتياج به يك دوست داريد : خوشبختي
ديگران احتياج دارند : كارهاي سودمند در انتظارتان است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*