اخراج

Advertisements

اخراج
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه اخراج شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به سعادت مى‏رسيد و اگر در خواب ديديد كه كسى را اخراج كرده‏ايد، بدين معنا است كه به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏كنيد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما را از كارتان اخراج كرده اند : پيشرفت در كار
يك كارمند يا زير دست را اخراج ميكنيد : مصيبت و ناكامي
ديگران اخراج شده اند : يك راز فاش ميشود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*