ادرار

ادرار
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگين و وام دار بود، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بيند، دليل كند كه مالش نقصان آيد، بر مقدار ادرار.

حضرت دانيال گويد:
اگر بيند كه در جايگاهي مجهول ادرار كند، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر بيند كه به جاي ادرار خون همي رفت، دليل كند كه او را فرزند ايد و اگر بيند كه به جاي ادرار چرك و خون مي رفت، دليل كند كه او را فرزندي ايد به تن معلول. بعضي از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي برود و برخي اندوه وغم از وي جدا گردد. اگر بيند كه مردمان از ادرار وي همي مسح كردند، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه در مسجد ادرار كردن همي كرد، دليل كند كه مال خويش هزينه كند. اگر بيند كه جامه وي به ادرار آلوده شد، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند.

اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر بيند كه در خانه خويش به موضعش ادرار همي كرد، دليل كند كه مال و ثروت و دارايي خويش بر عيال خويش هزينه و خرج كند، ليكن عوض آن جبران شده بازآيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند. به هر حال ديدن بول در خواب بد نيست. اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود. اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد. هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است. اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است. چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي کسي که در خواب ديده ايد ادرار مي کند. اگر ديديد ديگري ادرار مي کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي کنيد که رفع مي شود. چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ادرار کردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنکه درويش باشد.
بنده را آزادي بود
بيمار را شفا بود
محبوس را فرج بود
مسافر را باز آمدن بود
عامل را معزولي بود
خليفه را مرگ بود
قاضي را عزل بود
بازرگان را زيان باشد در تجارت

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب، دشوارى‏هايى خواهيد داشت. ديدن ادرار ديگران در خواب، علامت آن است كه در اثر بيمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار بينيد، نشانه‏ى آن است كه از مريضى نجات پيدا خواهيد كرد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب ادرار : مورد تحقيير قرار ميگيريد .
در تخت خود ادرار ميكنيد : منفعتهاي عالي در كار
به ديوار ادرار ميكنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد .
ديگران به ديوار ادرار ميكنند :رضايت كامل از كارهائي كه در پيش داريد .
بچه ها ادرار ميكنند : علامت سلامتي
يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream