ادويه

Advertisements

ادويه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دخترى در خواب ديد كه همراه با غذاى خود ادويه مى‏خورد، به معناى آن است كه جلب ظواهر فريبنده خواهد شد. ديدن ادويه در خواب، به معناى آن است كه در راه رسيدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما كم مى‏شود.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه ادويه مى‏خوريد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*