ارابه

Advertisements

ارابه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك ارابه : شانس بشما نزديك ميشود.
يك ارابه ميرانيد : يك ضرر مالي
يك ارابه با بار سنگين : يك شانس غيره منتظره .
يك ارابه به در خانه شما ميرسد : خوشبختي استثنايي
بهمراهي شخصي كه دوست داريد سوار ارابه هستيد : شانس خارق العاده خواهد بود.
با خانواده در ارابه هستيد : از فاميل دور به شما ارث ميرسد .
سوار يك ارابه علوفه هستيد :بي احترامي و ناكامي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*