ارتش

Advertisements

ارتش
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بيانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنايش موفقيت در مسائل مالى مى‏باشد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك ارتش : نزاع درخانواده
ارتشهاي متعدد از كشورهاي مختلف : پول وشادي
ارتش كشور خودتان : سودهاي كوچك مالي
يك ارتش در حال جنگ : خيانت و رنج

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*