ارتقاء

Advertisements

ارتقاء
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به مقامي والا ارتقاء مي يابيد ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت.
2ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت ، اما بايد براي حفظ و نگهداري ثروت خود بشتر بكوشيد.

هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پيدا كرديد، نشانه‏ى دقت در كارها و پيشرفت در زندگى مى‏باشد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*