اردوگاه

Advertisements

اردوگاه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك اردوگاه : يك زندگي سالم و طولاني
شما در يك اردوگاه هستيد : دردسرهاي بزرگ در آينده
مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتي خود باشيد.
يك دختر جوان خواب ببيند كه او را به اردوگاه برده اند : ازدواج
اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزديكي شماست
شما در اردوگاه فقرا هستيد : شانس و شادي
اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشكل ميرسد.
ديگران در اردوگاه هستند : اشياءقيمتي را كه فكر ميكرديد گم شده پيدا مي كنيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*