ارزير

Advertisements

ارزير
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و طبق و مانند اين داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه قدر آن، وي را خدمتكار و چاكر بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه ارزير همي گداخت، دليل بود كه در زبان مردم افتد به بدي.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ارزير در خواب سه وجه بود.
اول: منفعت،
دوم: خدمتكار،
سوم: متاع خانه.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن آهن ومس و روي و ارزيروغيران تعلق به منفعت دنيا دارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*