ارز

Advertisements

ارز
آنلي بيتون مى‏گويد:
ارز در خواب، نشان پنهان كردن چيزى مى‏باشد. كار كردن با ارز نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*