ارقام

Advertisements

ارقام
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد .
اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*