ارمني

Advertisements

ارمني
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك ارمني : سرنوشت شما به نا اميدي و مصيبت كشيده ميشود.
شما ارمني هستيد : يك اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد .
شما به همراهي يك ارمني هستيد : بازگشت يك دوست قديمي
تعداد بسياري ارمني : نامه اي كه مدتها انتظارش را داشتيد به دستتان ميرسد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*