اره

اره
محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد، دليل است كه از صحبت مردي كه تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جويد و او را بيازارد. و تاويل هر درختي در حرف (دال) بيان نمائيم. اگر بيند كه فرزند يا برادر يا خواهر خويش را با اره به دو پاره ببريد، دليل است كه مانند اين، وي را فرزندي ديگر بيابد، يا بردار يا خواهر.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد كه اره فرا گرفت يا بخريد يا شخصي بدو داد، دليل است كه اگر پسردارد، وي را پسري ديگر آيد، و اگر دختر دارد، وي را دختري ديگر آيد، و اگر فرزند ندارد، چهارپاي دارد. دليل است كه چهارپائي مثل آن نصيب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اره درخواب ديدن بر سه وجه بود.
اول: فرزند،
دوم: خواهر،
سوم: انباز(شريک).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر کسي در خواب ببيند که اره در دست دارد ولي با آن چيزي را نمي برد و کاري انجام نمي دهد نشان آن است که فزون طلب و زياده خواه است و احيانا اين زياده خواهي صورت ناپسند يعني طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب ديد که درختي را قطع مي کند گوياي آن است که از صاحب آن درخت يا چوب و تخته دور مي شود و بين آن ها مفارقت اتفاق مي افتد. اره بيشتر نشان تعداد است و زياده خواهي وهمه چيز را براي خود خواستن و در خواب اين صفات به صورت اره نمودار مي شوند. چنان چه در خواب ديديد که اره اي از دکان خريديد يا از جائي برداشتيد و يا کسي به شما اره اي بخشيد چنان چه کودک باشيد صاحب خواهر و برادر مي شويد و چنان چه متاهل باشيد خداوند دختري يا پسري به شما عنايت مي فرمايد. اگر اره را به دست يا پاي خود کشيديد بي آن که بريده شود و از جاي آن خون بيايد گوياي آن است که کاري زيان بخش انجام مي دهيد که زيان آن متوجه خودتان خواهد شد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد با ارة دستي چوبي را اره مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي خانوادگي شما لبريز از فعاليت و شور و شوق خواهد بود.
2ـ ديدن اره هاي بزرگ كه با نيروي برق كار مي كنند ، علامت آن است كه پذيرفتن وظيفه اي بزرگ ، باعث تحول و دگرگوني در زندگي شما خواهد شد. اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه نصايح او مورد توجه ديگران قرار خواهد گرفت.
3ـ ديدن ارة فرسوده كه دندانه هايش شكسته است ، علامت آن است كه با حوادثي نامساعد روبرو خواهيد شد و در زندگاني طعم شكست را خواهيد چشيد.
4ـ گم كردن اره در خواب ، علامت آن است كه دست به كارهايي مي زنيد كه برايتان مصيبت و بدبختي به همراه مي آورد.
5ـ شنيدن صداي اره كردن در خواب ، نشانة رسيدن به سعادت و خوشبختي است.
6ـ پيدا كردن اره اي مستعمل در خواب ، نشانة آن است كه كارها نتايجي نامطلوب به همراه خواهند داشت.
7ـ اگر خواب ببينيد اره اي را روي شانة خود حمل مي كنيد ، علامت آن است كه مسئوليتهايي بزرگ و پر منفعت به عهده خواهيد گرفت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream