ارکيده

ارکيده
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب گل اركيده : خوشبختي
شما گل اركيده داريد : شانس و شادي
اركيده ميخريد : يك زندگي آسوده
به يك زن شوهردار اركيده هديه ميدهيد : مراقب دوستان حسود باشيد.
به يك زن مجرد اركيده هديه مي دهيد : نامزدي
يك زن جوان خواب ببيند كه اركيده دريافت ميكند:نامزدي در پيش است

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*