ارگ

ارگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب صداي ارگ را از كليسا بشنويد ، علامت آن است كه افراد خانواده از يكديگر جدا خواهند شد.
2ـ اگر خواب ببينيدبا ارگ آهنگ دلپذيري را مي نوازيد ، علامت آن است كه از آسايش دنيوي بهرمند مي گرديد و امتيازات اجتماعي زيادي به دست مي آوريد.
3ـ آواز محزوني كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست يا مقامي است و همچنين حكايت از وظايفي خسته كننده دارد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ارگ بسازيد، نشانه‏ى آن است كه خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازيد، احتمالا مشكلاتى برايتان پيش خواهد آمد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند.
شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست
ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد.
صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند
شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب
صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ كرده است .
صداي يك ارگ در مراسم تدفين : شانس

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream