بادبادک

بادبادک
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي به هوا مي فرستيد ، نشانة‌آن است كه از طريق كارهاي نادرست ثروت زيادي به دست خواهيد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه در زندگي با شكست و نوميدي روبرو خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به سرمايه اي اندك ، معاملة بزرگي انجام مي دهيد و مي كوشيد كسي را از آن خود سازيد .
4ـ اگر خواب ببينيد كودكان بادبادك هوا مي كنند ، نشانة آن است كه براي كسب لذت به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .
5ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بيش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه اميدها و آرزوها به يأس و نوميدي بدل مي شود .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر بادبادكى را در هوا ديديد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار بدشانسى مى‏شويد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما يك بادبادك مي سازيد : تمام دارائيتان را در يك معامله به خطر خواهيد انداخت .
يك بادبادك در هوا به آرامي پرواز مي كند : ميتوانيد از حالا منتظر موفقيت باشيد .
يك بادبادك در ارتفاع زيادي پرواز مي كند : سرنوشت براي شما اوقات خوشي به همراه دارد.
يك بادبادك در ارتفاع كم پرواز مي كند : شادي بزرگ

1 Comment

  1. haseebullah05-29-2012

    i saw im riding kite and the string always go out of my hand i saw it more than 20 times in my dreams everytime im with kites and string cuts and other comes mostly i see my string cut and kites run away from me need ur guidness please

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream