بادنما

Advertisements

بادنما
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
به يك بادنما نگاه مي كنيد : ديگران از شما تعريف مي كنند .
مسير بادنما از شمال به جنوب مي چرخد : ضرر مالي
بادنما از جنوب به طرف شمال مي چرخد : منفعت مالي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*