بادوزيدن

بادوزيدن
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
باد سموم در خواب، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب، دليل بيماري شوريده است در ان ديار و باد معتدل ديدن، دليل بر تندرستي بود از مردم آن ديار و موجب نيكوئي و كسب آن ديار كند. اگر بيند كه او را از جائي به جائي مي برد، دليل كه سفري دور كند و در ان سفر جاه و بزرگي يابد به قدر آن ك او را باد به زمين برده باشد. اگر بيند كه باد بر گرد و تاريكي بود، دليل بر ترس و بيم و انديشه آن قوم بود.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه او را بادي سخت به سوي آسمان ها برد، دليل كه اجل او نزديك بود.اگربيند كه او را باد از آسمان به زمين آورد، دليل بود كه بيمار شود و عاقبت شفا يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن باد در خواب بر نه و جه بود.
اول: بشارت.
دوم: فرمانروايي.
سوم: مال.
چهارم: مرگ.
پنجم: عذاب.
ششم: كشتن.
هفتم: بيماري.
هشتم: شفا.
نهم: آسايش.

اگر بيند كه بر باد نشسته بود، دليل است كه بزرگي و فرمانروائي يابد.

اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر بيند كه باد مغرب نرم جست، دليل كه مردم آن ديار را مال و نعمت زياده شود. اگر بيند كه بادشمال نرم همي جست، دليل بر شفا و راحت آن ديار. اگر به خلاف اين بود، دليل بر خير نباشد. اگر بيند كه او از بادهمي شنيد، دليل است خير پادشاه بزرگ در آن ديار گسترده شود. اگر بيند كه بادمردم آن ديار برگرفت و بر هوابرد، دليل است كه از مردمان شرف و بزرگي يابد.

هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب ببيند كه باد به آرامى مى‏وزد، به معناى آن است كه ثروتى فراوان به دست مى‏آوريد. اگر در خواب ببينيد كه باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناكى را ايجاد كرده، بيانگر آن است كه يكى از نزديكان را از دست مى‏دهيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه در جهت مخالف باد راه مى‏رويد و باد به صورت شما مى‏وزد بيانگر آن است كه بايد، اعتماد به نفس بيشترى در انجام كارها داشته باشيد. اگر در خواب ببينيد كه در جهت باد راه مى‏رويد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب ببينيد كه باد شما را به اين طرف و آن طرف مى‏كشد، نشانه‏ى آن است كه به مسافرتى خواهيد رفت كه براى شما سود و منفعت فراوان دارد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream